admin 25 August, 2018 0

LES KHASSAIDES EN EPUB

Site de lecture et de téléchargement de Khassaides de Serigne Touba Transcrits en Francais. Dieureudieufe KHADIMOU RASSOUL. Menu Aller au contenu. Télécharger Plus De Khassida de Cheikh Ahmadou Bamba disponible en format PDF, Français et Arabe, Telecharger Les khassaides en pdf (Français et. 21 Apr Les khassaides de Serigne Touba traduits en rs Pdf du site ().

Author: JoJozshura Malrajas
Country: South Africa
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 25 June 2013
Pages: 289
PDF File Size: 3.5 Mb
ePub File Size: 6.39 Mb
ISBN: 897-1-32374-389-5
Downloads: 45056
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mooguramar

Kharuurul waraa kharra nasaaraa bikaydihi Wazannuu zunuunaa waz zunuunu khuruuru.

Khassaide en français : : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Limawlaaya hamdii raadiyan anhu chaakiran Khassaidss sirri sirri wal xabiiri xabiiru. Nabiiyul hudaa taabat liya nafsu haahunaa Wa anta bimadhii kas salaati jadiiru. Lahu tubtu min aybil tifaatii likhayrihi Wa les khassaides en lahu ahdun les khassaides en damiiru.

Ma -al aali wal ashaabi usdil idaa ma-an Zawi zabbi annii kulla man sayajuuru. Akhisnii akhisnii yaa cha fii-ii wasiilatii Hunaa wa adan yawmas samaa-u tamuuru. Sutuuriya fiid daarayni madhii Muhammadan Binazmin wa nasrin wahwa nihma satuuru. Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii ilaa Kariimin alayhi maa aruumu yasiiru. Amiirii ladaa sayrii wamuksii wasiilatii Xadiiman lahu wahwal xadiima yasiiru. Wa qudnii minal fujjaari wal bahri khaaniman Lez barri wal abraari anta bachiiru.

Nusuurii wa tayiidii wa hifzii ladal idaa Minal waasihil wahaabi fahwa nasiiru. Wa minhu lizii nuurayni abkhii ridaa-ahu Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru. Kitaabun kariimun min kariimin mu karrimin Li abdin kariimin lil xadiimi yamiiru. Lahu tubtu zaa les khassaides en wa arjuu ridaa-ahu Wa minnii lahu chukrun yaduumu kasiiru.

Chukuurii bi aqlaamii wa qalbii wa jus les khassaides en Liman kaana lii biljuudi wahwa chakuuru. Alaa xillihi siddiqi ridwanu rabbihi Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru. Nuzuuriya kawnii abda ziil archi wahdahu Xadiiman lixayril xalqi wahwa naziiru.

Calendrier

Tamasaktu bilhablil matiini murattilan wa bil urwatl wusqaa latii hiya nuuru. F akrim bihi rabban les khassaides en anniyal idaa Wa saaqal munaa lii wal janaabu haqiiru. Asiiru ma-al abraari hiina khassaifes Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru.

Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran Salaatun taqiini suu-a haysu asiiru. Rafiiqii kataabu laahi wal Mustafaa nabii Wa ashaabuhu fiil bahri hiina aduuru.

Khassidas en français

Umuurii lahu fawadtu walqalbu tayyibu Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru. Fasal xaaliqii tahjiila awbii bimunyatii Fazaaka alaal mawlaal kariimi yasiiru. Salaatun watasliimun minalaahi sarmadan Alaa xayri man tuchkaa ilayhi umuuru. Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru. Bihi sirtu min rabbii lirabbii mu wahidan Wa hawlii nasaaraa wal buhuuru tamuuru.

Khaniitu bihi rabban waliiyan yaquudu lii Maraamii wa inni chaakirun wa kkhassaides. Fasal xaaliqii rawdal idaa lii ma-an bimaa A uubu bihi lil barri anta les khassaides en. Chuhuurii wa ayaamii khadan lii chawaahidun Bikawniya abda laahi wahwa chahiiru. Masiirii ilal wahaabi jalla jalaaluhu Wa maalii ilaa khayril kariimi masiiru.

Bihim artajii min maalikii nasrahu alaa Les khassaides en chirki bitas liisi hiina tajuuru.

Fabachir zawil islaami bii aajilan wakun Muniiran biyal islaama les khassaides en muniiru. Kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru. Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii Wa maa lii lihayri laahi awdu masiiru. Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa Ilal laahi wal muxtaari wahwa muniiru. Huyaaraa usaaraa lichayaatiini wal hawaa Wa les khassaides en lirabbil archi jalla asiiru.

More in this category: Alayka salaatun minhu jalla musalliman Ma-al aali wal ashaabi nihma buduuru. Alaa sayfihil faaruuqi min les khassaides en ridan Kabiirun kamaa qad zabba wahwa waziiru. Qusuurii xallat wal ahlu annii tafarraqat Limadhii lazii anhul madiihu qasiiru.

Alaa jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim Kamaa jaahaduu man jaara biisa kafuuru.

Masiiriya kawnii abdahu xaadima Nabii Wa les khassaides en baraayaa lil ilaahi less. Yujuuru niyal kaafii bihi min azaal idaa Wa min kulli suu-in wahwa jalla mujiiru.

Asiiru ilaa zil barri wal bahri aabidan Wa lastu ilaal fujjaari awdu asiiru. Rate this item 1 2 3 4 5 1 Vote. Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru.